سما «سیستم‌های مجتمع اطلاعاتی» صندوق‌هاست که به این نام خوانده شده است. این ابزار برای بازنشستگان، شاغلان، کارکنان صندوق‌ها و بخشهای مربوط به صندوق‌ها طراحی شده است.
کد خبر: ۷۲۲۴۹۲
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۸ 06 March 2019

به گزارش «تابناک تهران»؛ سما «سیستم‌های مجتمع اطلاعاتی» صندوق‌هاست که به این نام خوانده شده است. این ابزار برای بازنشستگان، شاغلان، کارکنان صندوق‌ها و بخشهای مربوط به صندوق‌ها طراحی شده است.

در حال حاضر و برای گام نخست، فقط بازنشستگان منطقه یک (تهران) می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند اما از آنجا که سامانه بر بستر وب طراحی شده محدودیت جغرافیایی ندارد. این طرح در نظر دارد با راه‌اندازی بیشتر سیستم‌های اطلاعاتی (با هدف ارائه خدمات) صندوق‌ها، به عنوان یک سیستم تحت نظارت و کنترل واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات صندوق ها فعالیت کند تا نحوه ثبت و پیگیری و دریافت خدمات صندوق برای بازنشستگان آسان تر شود.

نحوه ورود سامانه با چه دستگاه های ممکن است؟

با استفاده از تمامی دستگاه‌های دارای مرورگر اینترنت از قبیل رایانه، تبلت، موبایل و غیره می‌توان به این سامانه دسترسی یافت. البته در صورت به روز بودن مرورگر وب و نگهداری از نام کاربری و رمز عبور.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید  بروشورهای که در دفاتر نمایندگی تهران توزیع شده مطالعه کنید. 

طاهـا منصـوری، رئیـس فـن آوری اطلاعـات و ارتباطات صندوق هـای بازنشسـتگی صنعـت نفـت در این زمینه بـه نشـریه زندگـی نـو گفـت: بازنشسـتگان و بازمانـدگان صنعـت نفت در شـهر تهـران، از ایـن به بعد می توانند بـا مراجعه به نشـانی اینترنتـی،  Sama.Oipf.ir18 مـورد از خدمـات دفاتـر پیشـخوان صندوق هـا را بـه صـورت از راه دور و از طریـق سـامانه، ثبـت و پیگیـری کننـد.

وی در ادامـه افزود: این خدمات، شـامل درخواسـت های « وام اضطـراری بازنشسـتگان، تغییـر حسـاب بانکـی، گواهـی کسـر از حقـوق، گواهـی حقوق، صـدورکارت شناسـایی، دریافـت کمک هـای بلاعـوض، پـاداش علمـی تحصیلـی، شـرکت در اردوی ایثارگـران، اسـتفاده از زائرسـرا، اسـتفاده از مجموعـه محمودآبـاد، ابطـال محمودآباد، درخواسـت پـاداش ورزشـی، دریافت کـد مـددکاری، عضویت در باشـگاه و انصـراف از عضویت در باشـگاه» اسـت. وی گفـت: کاربـران می تواننـد بـا وارد کـردن شـماره پرسـنلی برای بازنشستگان و شـماره ملی برای بازماندگان بـه عنـوان «نـام کاربـری» و رمـز عبـور اولیـه بـرای همه ، درخواسـت خود 123456 کاربـران به طـور پیش فـرض را در سـامانه ثبت کرده و از طریق سـامانه منتظر دریافت پاسـخ باشند.

رئیـس فـن آوری اطلاعـات و ارتباطـات صندوق هـا، آسان سـازی و سـرعت در ارائـه خدمـات را از اهـداف ایـن طـرح برشـمرد و گفـت: بـا تکیـه بـر فـن آوری اطلاعـات می تـوان خدمـات بهتـر و مطلوب تـری بـه بازنشسـتگان ارائـه کـرد. وی همچنیـن افـزود: کاربـران می تواننـد در نخسـتین ورود خـود به سـامانه، رمـز عبـور پیش فرض را تغییـر دهنـد. ایـن اقدام بـه زودی در سـایر شهرسـتان ها نیـز اجرایـی و اطلاع رسـانی خواهـد شـد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار