تنها پیست اسکی لتوسو‎

یکی از تنها ۲ پیست اسکی پادشاهی لتوسو، با نام آفریسکی، در بالای کوه های مالوتی این کشور واقع شده است.