بارش اولین باران پاییزی در تهران

بارش باران در هفته دوم مهرماه ، هوای تهران و برخی شهرهای دیگر ایران را تلطیف کرد./عکس: فرهاد خیابانی