میدانید مجلس با تصویب FATFچه کار کرد؟
{$sepehr_code_479}