اولين جلسه شوراي اداري استان در سال 98

اولين جلسه شوراي اداري استان در تاريخ 98/2/3 در سالن کنفرانس صندوق کارافريني اميد استان تهران با حضور مديريت استان ، معاونت و مديران شعب برگزار گرديد. مديريت استان تهران ضمن تبريک سال نو به بررسي مشکلات شعب در پرداخت تسهيلات اشتغال پرداخت و مديران شعب نيز با ارائه گزارشات مربوطه ، نواقص و مشکلات شعب را در امر پرداخت تسهيلات مرتفع نمودند.